Tillsammans för ett klimatsmart bostadsbestånd 2030

Växjöbostäder är kommunens i särklass största bostadsförvaltare. Det ålägger oss stort ansvar för att skapa goda miljömässiga och hållbara förutsättningar för kommande generationer.

Vår målsättning är därför att hela bolagets bostadsbestånd ska vara fossilfritt senast 2030. Denna målbild arbetar vi mot tillsammans med andra allmännyttiga bolag inom allmännyttans Klimatinitiativet. Vår egen verksamhet är redan i dag fossilfri till 99,9 procent sett till vår användning av el, fjärrvärme och drivmedel. Vi köper enbart förnyelsebar el, vi nyttjar den lokala, biobaserade fjärrvärmen och vi använder minimalt med fossila drivmedel i våra fordon tack vare det långsiktiga arbete som gjorts med att byta ut fordon och använda fossilfria alternativ.

Ytterligare en utmaning som vi antar inom Klimatinitiativet är att fram till 2030 effektivisera energianvändningen med 30 procent med utgångspunkt från 2008. Det är ett högt satt mål som kräver hårt arbete hela vägen in i mål. Vi har kommit en bra bit på väg, men vi har fortfarande en bra bit kvar att gå.

Enligt en benchmark genomförd 2020 ligger vår totala energianvändning för uppvärmning åtta procent under riksgenomsnittet, men för att nå vårt energieffektiviseringsmål till 2030 behöver vi fortsätta att minska energianvändningen med drygt två procent per år. Om vi ska klara det räcker det inte med att arbeta med successiva underhållsåtgärder och luta oss tillbaka. Vi vill och behöver gå före och har utmaningen genom att investera i åtgärder för en ökad lokal energiförsörjning i våra bostäder. En viktig del i det arbetet har varit att låta bygga fem solcellsanläggningar, en sjätte förbereds i närtid och ännu fler planeras.

Nydalavägen 22, Alabastern på Araby, är ett av Växjöbostäders flaggskepp när det gäller just smart uppvärmning och elproduktion. Där har vi installerat en solcellsanläggning som både genererar el och värme. Värmeproduktionen har under det första året motsvarat årsbehovet för ungefär fyra småhus. I detta hus har även en värmeåtervinningsanläggning installerats som har sänkt den totala energianvändningen med drygt 20 procent under anläggningens första år i drift genom att utnyttja värme i spillvattnet som dels kommer från den egna byggnaden, dels från en närliggande byggnad.

Det är viktigt att vi fortsätter utmana oss själva i klimat- och energiområdet inom hela vår verksamhet framåt. Hållbarhetsarbetet fortsätter nu genom att fokusera på vad vi kan göra inom följande områden:

• Sprida kunskap om hållbarhet – både för personal och hyresgäster t ex genom utbildning.

• Utveckla arbetet med biologisk mångfald och ekosystemtjänster – för att samordna och stärka våra insatser inom området. Exempelvis blomsterängar, odling, bihotell vid byggnation och befintliga bostäder.

• Utreda möjligheten att bygga gemensamma tvättstugor i nyproduktionen – för att minska resursförbrukning (vatten, energi, råvaror) och öka nyttjandet av befintliga resurser.

• Utveckla mobilitetstjänster och stötta delningsekonomi för hyresgästerna genom att skapa förutsättningar för; bil och cykelpooler, erbjuda kollektivtrafik och uppmuntra initiativ till att byta, låna, köpa, sälja saker och tjänster.

Nu fortsätter vi arbetet för att Växjö ska få en mer hållbar morgondag, tillsammans med våra hyresgäster kan vi göra skillnad för det klimatavtryck vi lämnar efter oss till kommande generationer.

Rene Jaramillo (M), Malin Stadig Lundgren (KD), Ola Sennehed (L), Ricardo Chavez (KD), Yvonne Ekaremål (C), Tomas Jansson (M)