Kronoberg – Viktigt för Sverige och världen

Artikeln publicerades i Smålandsposten den 23 mars 2023.

Kronobergs län är det län i Sverige med flest entreprenörer per capita. Vi är också det län i landet med högst varuexport per invånare. Vi är alltså en region som har stor betydelse för Sveriges ekonomi. Region Kronoberg arbetar målmedvetet med regional utveckling och med tanke på den bredd som finns bland företagen i Kronoberg är det viktigt att vi har många kontaktytor för samverkan, såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt.

Inom EU är arbetet med regional utveckling en viktig fråga, som har stor betydelse för utvecklingen i vår region. Genom EU:s fonder minskas skillnader mellan regioner, det bidrar till kompetenshöjning när regioners aktörer lär av varandra och samarbetar för en gemensam utveckling av Europa. Detta leder till ökad sammanhållning länderna emellan vilket i sin tur leder till ett säkert Europa, något som är särskilt viktigt i de oroliga tider vi lever i.

EU:s fonder finns för att finansiera arbetet som krävs för att nå målen med den regionala utvecklingen, och då framför allt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Inom det område Kronoberg tillhör – Småland och Öarna, har totalt 1 090 miljoner kronor beviljats i stöd från EU till olika projekt. Regionerna har i sin tur växlat upp detta med regionala medel, även i samverkan med andra sökande organisationer, vilket gjort att det har investerats mer än 2 miljarder totalt sett för regional utveckling i Småland och Öarna. Dessa projekt har bemött gemensamma utmaningar i våra län och riktat sig till att stärka näringslivet genom att öka konkurrenskraft bland små och mellanstora företag, höja innovationsgrad och förbättra kompetensförsörjning. Projekten har också skapat nya jobb och ökat kompetensen hos individer. Inom ERUF-projekten har 3 700 företag deltagit och det har medfört över 500 nya heltidsanställningar i dessa företag. Inom ESF-projekten har över 32 000 personer deltagit i olika kompetensutvecklingsinsatser, där 6 500 personer av dessa har kommit närmare arbetsmarknaden genom att ha fått anställning eller påbörjat yrkesutbildning.

Alliansen i den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg ser den fantastiska möjlighet som dessa projekt ger för en stark region, där näringslivet kan utvecklas och där allianser mellan regioner, länder och organisationer stärks, till nytta för invånarna i vårt län. Vi kommer helhjärtat arbeta för att bidra till att stärka den regionala utvecklingen och har därför ett antal prioriterade områden i utvecklingsnämnden under 2023. Vi ska fortsätta stödja utvecklingen av bredband i hela Kronoberg, utveckla boendemiljöer, öka mervärdet av infrastruktursatsningar och definiera en fungerande servicestruktur. Ett välmående företagsklimat är nyckeln till den regionala utvecklingen och därför ska vi stötta entreprenörskap och nyföretagande för ett breddat näringsliv. Vi ska bidra till att stärka företagens och offentlig sektors gröna omställning för en hållbar region. Vi har ett viktigt uppdrag i att främja informerade studie- och yrkesval för ett livslångt lärande, stärka individens omställningsförmåga och främja psykisk hälsa.

Att arbeta med regionala utvecklingsfrågor handlar om att ha kapaciteten att jobba med nuet, men framförallt om att ge förutsättningar för att i ett långsiktigt perspektiv göra Kronoberg till en ännu mer attraktiv plats att bo, jobba och leva i.

Rene Jaramillo (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden

Anna Johansson (C), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden

Patrik Åkesson (KD), ledamot regionala utvecklingsnämnden

Maria Grans (L), ledamot regionala utvecklingsnämnden