Region Kronoberg tar initiativ för ett robustare elsystem i länet

Brister i det nuvarande elnätet riskera att hämma näringslivets utveckling. Detta vill Region Kronoberg motverka genom satsningar för att stärka det regionala samarbetet kring energifrågor.  

Dagens energisystem är känsligt och möter inte framtidens behov av kapacitet. Efterfrågan på elektricitet väntas öka kraftigt, rent av fördubblas, när samhället elektrifieras i strävan att fasa ut fossil energi.

Mot bakgrund av detta beslutade regionala utvecklingsnämnden idag att ta initiativ till att stärka det regionala samarbetet kring energifrågorna. 

– Det är ett långsiktigt arbete vi nu startar, och det är helt avgörande för regionens utveckling att vi i Kronoberg, tillsammans med alla aktörer, gör vår del för att utveckla framtidens fossilfria och stabila elnät. Vi kommer att ta fram utvecklingsprojekt, driva dialoger och samverkan för näringslivets och kronobergarnas bästa, säger René Jaramillo (M) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Brister i elnätet, i kapacitet och utbyggnadstakt, riskerar att hämma näringslivets utveckling, både för befintliga företag och nyetableringar. Detta är något som Region Kronoberg nu vill motverka.

– Aktörer i Kronoberg behöver en gemensam kunskap om hur elsystemet fungerar och den regionala rollen är otydlig idag. Därför vill vi utveckla samverkan mellan aktörer och få till organiserade samarbeten för att sprida och ta tillvara kunskap som genereras i olika utvecklingsprojekt, säger Johan Lindberg, regional utvecklingsdirektör.