Ett beslut med det bästa för vården i fokus

Liberalerna i Region Kronoberg har nu bestämt sig angående sjukhusfrågan, eller snarare, de har bestämt sig för att inte bestämma sig. De kommer att yrka återremiss av de båda alternativ som regionfullmäktige har att ta ställning till den 2 mars.

I såväl insändare som artiklar har vi de senaste dagarna kunnat ta del av Liberalernas skeptiska inställning till ett nytt sjukhus i Räppe. Det står naturligtvis varje parti fritt att ha olika åsikter i frågan, det är ju därför vi ska fatta beslut i sann demokratisk ordning i regionfullmäktige, men det är några punkter som Liberalerna lyfter fram som vi skulle vilja kommentera.

I en intervju med Yngve Filipsson (L) 27/1 lyfter han att det vore bättre att bygga om CLV i etapper. Det är vi moderater skeptiska till. Erfarenheter från andra regioner som försökt detta har visat på stora svårigheter, dels ur ett arbetsmiljöperspektiv för personalen som får arbeta i en ständig byggarbetsplats, dels ur patienternas perspektiv och allt vad det innebär att vårdas i en miljö där ombyggnation pågår. 

Dessutom kan en renovering av befintlig byggnad överraska med oväntade problem som kan uppstå. Det har vi sett såväl i Helsingborg som i vår egen region, när vi skulle renovera lasarettet i Ljungby. Efter att ha upptäckt omfattande brister i konstruktionen fick ombyggnationen stoppas och regionstyrelsen fick till slut fatta beslut om att riva och bygga nytt.

I insändaren ”Vänta med beslut om nytt sjukhus till efter valet” lyfter några liberala kommunfullmäktigekandidater i Växjö kommun att de bryr sig om hur staden utvecklas och att det inte är tillräckligt utrett vad en flytt till Räppe ”skulle betyda för vårt Växjö”.

Vi anser att frågan är mycket större än bara Växjö centrum och att det inte är det som ska avgöra vilket beslut som fattas. Författarna skriver även att av respekt för väljarna och för demokratin ska beslutet skjutas fram. Det är stora ord de använder. Inte minst då beslutet kommer att fattas av regionens högst beslutande organ, ett demokratiskt valt regionfullmäktige, och det har föregåtts av total transparens.

Vi har jobbat med frågan på olika sätt de senaste tre åren. Utredningarna som gjorts är noggranna och gedigna och resultatet finns tillgänglig för alla att ta del av, såväl beslutsfattare som medarbetare och allmänhet. Att kalla detta för ett ”snudd på väljarförakt” är synnerligen magstarkt.

Bo Bergsjö (L) skriver i insändaren ”Helhet saknas” att han efterlyser en samlad ekonomisk redovisning. När det gäller ekonomi så har den redovisningen lagts fram och kommer att kompletteras så att vi har ett gott underlag inför vårt beslut. Det är stora summor vi talar om, oavsett om det handlar om CLV eller Räppe, men vi är övertygade om att i det långa loppet är Räppe det mest hållbara alternativet ur ett ekonomiskt perspektiv.

Slutligen vill vi konstatera att diskussionen om det nya sjukhuset inte handlar om arkitektur eller byggnader. Det handlar om hur vi ska bygga den bästa möjliga vården för våra invånare i Kronoberg. En patientsäker, modern och trygg vård, i en arbetsmiljö som är attraktiv för vår personal, både befintlig och framtida. Med ett nytt sjukhus i Räppe tror vi att förutsättningarna för detta är de bästa.

Roland Gustbée (M)

Rene Jaramillo (M)