Skog: Samråd på jordbruks- och infrastrukturdepartementet

Förra veckan hölls det ett samråd på jordbruks- och infrastrukturdepartementet. Region Kronoberg var en av de inbjudna deltagarna och ämnet som diskuterades var ett lagförslag om ett övervakningsramverk för skog, som en del av EU:s skogsstrategi 2030.

EU:s ministerråd och Europaparlamentet ska påbörja förhandlingarna under våren, och då behöver regeringen samla in regionernas tankar på förslagen och säkerställa att vår kunskap och behov finns med i förslaget.

Jag sitter i styrgruppen för Brysselkontoret och är rapportör för skogsfrågor, så förslagen är i allra högsta grad intressanta för mig och Region Kronoberg.

Från Region Kronoberg deltog Magnus Hellgren som tjänsteperson i samrådet. Här nedan kan ni läsa om vilka frågor han tog med sig.

Breddning av ständiga kommittén för skogsbruk

EUs politik inom skog har huvudsakligen sin utgångspunkt i miljöaspekter eftersom skog egentligen inte är EUs kompetensområde. ”Den gröna given” anger en hög ambitionsnivå som preciseras i policys, direktiv och förordningar. Initiativen har i samtliga initiativ en tydlig påverkan på samhället, arbetslivet och ekonomin eftersom bruket av skogen för olika syften väsentligt kommer att ändras. Hanteringen av skogen kommer inte, som tidigare, att baseras enbart på teknisk och naturvetenskaplig grund.

Samhället har stora intressen i skogens ekosystemtjänster, arbetsmarknad, livskraftig landsbygd, rekreation, kulturarv och innovation. Kommuner och regioner har tidigare haft ett svagt engagemang i skogsfrågor men kommer sannolikt att i ökande omfattning påverkas. Genom det nationella skogsprogrammet och de regionala skogsstrategierna har kompetens och engagemang byggts upp i de frågeområden som berörs av skogen och skogsbruk. Regionerna i Småland, Blekinge och Halland har sedan två år ett samarbete i skogsfrågor kopplat till EU. Regioner skulle därför kunna bidra till kompetensen i en skogsbrukskommitté i samhällsfrågor.

Hanteringen av skogen och skogsbruket kommer att ha delvis olika påverkan på samhället i olika delar av landet beroende på naturförhållanden, ägarstruktur, industristruktur och kultur. I Småland, Blekinge och Halland ägs 78% av skogsmarken av enskilda i små fastigheter, området omfattar både nemoral och boreal zon och här finns en stor andel av landets unika naturtyper och biodiversitet. Skogsindustrin är divers och över 75% av landets träindustri finns i området. För att få ett brett perspektiv på de samhällspåverkande skogsfrågorna är det rimligt att regioner från olika delar av landet kan bidra till skogsbrukskommittén.